Wentylatory transportowe typu WPT20 – WPT63

Wentylatory serii WPT przeznaczone są do transportu pneumatycznego   do transportu pneumatycznego rozdrobnionych ciał stałych np.: wiórów drzewnych, paździerzy, odpadów skórzanych, wytłoków buraczanych, suszu, pasz itp. Dopuszczalna temperatura czynnika przetłaczanego wynosi:

 • 353 K ( 80 0C) dla wykonania standardowego
 • 523 k ( 250 0C) dla wykonania specjalnego

Wentylatory WPT nadają się przetłaczania gazów o stężeniu zapylenia do 100 g/m3

Zalecane są do stosowania w przemyśle drzewnym, włókienniczym, spożywczym, ceramicznym, chemicznym itp. Podstawowe zespoły jednostrumieniowych wentylatorów WPT są konstrukcjami spawanymi ze stali węglowej. Wirnik ma łopatki które spawane są do okrągłej części podstawy.

Wykonane są w trzech rodzajach napędu:
 1. Napęd bezpośredni – wirnik wentylatora osadzony jest bezpośrednio na czopie wału silnika.
 2. Napęd sprzęgłowy – wirnik wentylatora zamontowany jest na czopie wałka , który osadzony jest w dwóch łożyskach , na przeciwległym końcu wałka znajduje się sprzęgło.
 3. Napęd pasowy klinowy – wirnik wentylatora na czopie wałka, osadzonym na dwóch łożyskach. Na przeciwnym końcu wałka znajdują się koła pasowe, a napęd wału wentylatora odbywa się za pośrednictwem pasów klinowych.

Wentylatory WPT są niewrażliwe na osadzanie pyłu i mniej podatne na erozję.

Standardowe silniki  stosowane do napędu wentylatorów to silniki wysokosprawne w wykonaniu IE2 przystosowane do współpracy z falownikiem. Typoszereg wentylatorów określa  średnica króćca wlotowego podawanego w cm. Podstawowe wielkości to: 20, 25, 31.5, 40, 50, 63.

Podstawowe elementy wentylatora stanowią:
 1. Obudowa
 2. Wirnik
 3. Silnik
 4. Podstawa silnika
 5. Króciec wlotowy
 6. Łożyskowanie wraz z wałem i podstawą (przy napędzie sprzęgłowym i  pasowym)
 7. Sprzęgło (przy napędzie sprzęgłowym
 8. Przekładnia pasowa (przy napędzie pasowym)
Dodatkowe elementy wyposażenia wentylatorów stanowią:
 • kompensatory elastyczne na wlocie i wylocie
 • siatka ochronna na wlocie
 • aparat regulacyjny na wlocie  zabudowany pomiędzy wlotem kolanowym a obudową wentylatora sterowany ręcznie lub za pomocą siłownika
 • ramy wraz z wibroizolatorami (istnieje możliwość zabudowy wibroizolatorów bezpośrednio pod wentylatorem w punktach jego kotwienia)

Położenie wylotów wentylatorów precyzuje norma PN-92/M-43011 zgodnie z którą kierunek obrotu wirnika zgodny z ruchem wskazówek zegara określa się jako prawy i oznacza się symbolem RD, natomiast kierunek  obrotu wirnika przeciwny do ruchu wskazówek zegara oznacza się symbolem LG. Oznaczenia układów wylotu wentylatora pokazano  na stronie. Położenie otworu wylotowego wentylatora oznaczane jest symbolem kierunku obrotu zespołu wirującego wentylatora  (RD lub LG) oraz umieszczoną  za tym symbolem wartością kąta w stopniach. Wartość ta liczona jest w kierunku obrotu pomiędzy linią odniesienia i kierunkiem wypływu z otworu wylotowego wentylatora (np: P0, P7).

Wentylatory serii WPT produkowane są w wersjach: P0 do P7 i L0 do L7. Charakterystyki wentylatorów są sporządzone dla czynnika gęstości r = 1,2 kg/m3.